VALNÁ HROMADA – zápis

ZÁPIS

z valné hromady FC Vrchlabí, z. s. (svolané Výkonným výborem)

se sídlem Valteřická 1655, Vrchlabí, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka B L 980, číslo klubu: 5250371, IČ: 43464611, DIČ: CZ43464611

Datum konání: 22. 2. 2020, hodina konání: 13:30, místo konání: Vrchlabí, Valteřická 1655

Jednání valné hromady začalo v 13:30 hodin

1/ Prezentace – osoby přítomné na VH (účast 28 členů):

 • Členové končícího VV: Tomáš Hladík, Miroslav Hanuš, Roman Fictum, Luděk Vojtíšek
 • Členové FC Vrchlabí: Barák Jan, Bürger David, Erben Ladislav, Fišnar Tomáš,Hanuš Marek, Hawel Lukáš, Hladík Patrik, Hospodka Karel, Janalík František, Jelínek Jiří, Kout Zdeněk, Kraus Pavel, Matějec Josef, Peška František, Peška Martin, Pokorný Vladimír, Stránský Lukáš, Tauchman Zdeněk, Votoček Lubomír, Zarebski Ondra, Zdržálek Dominik, Žďárský Petr.

 

 • Čestný člen: Sobotka Jan, Dejmek Milan

2/ Na úvod VALNÉ HROMADY přivítal Prezident FC Vrchlabí Tomáš Hladík všechny přítomné a navrhl na předsedu VH pana Martina Pešku.

Martin Peška seznámil přítomné s programem, vysvětlil náležitosti týkající se průběhu VH.

3/ Zpráva o usnášeníschopnosti VH (článek 1.8. ze stanov FC Vrchlabí, z.s. VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku s hlasem rozhodujícím, je VH usnášeníschopná v počtu přítomných)

 4/ Volba orgánu Valné Hromady (bylo hlasováno o všech najednou):

 • Předseda VH Martin Peška – 100% hlasů pro
 • Mandátová (volební) komise: Bürger David, Fictum Roman – 100% hlasů pro
 • Zapisovatel: Vojtíšek Luděk – 100% hlasů pro
 • Ověřovatel zápisu: Tomáš Hladík – 100% hlasů pro

5/ Zprávy

 • Zpráva VV – Martin Peška zhodnotil uplynulé období.
  • přechod na nový stadion
  • vývoj ve VV (změny…)
  • práci pro chod stadionu, která všem členům VV zabírala nemálo času
 • Zpráva o sportovní činnosti M. Hanuš
  • vyzdvihl práci s mládeží, která má dlouhodobě dobré výsledky
  • ocenil postup mužů do Krajského přeboru a rezervy můžu do krajské soutěže
 • Zpráva o hospodaření T. Hladík – Rozpočet vyrovnaný. Výsledkové listiny hospodaření za rok 2019 byly k nahlédnutí.
  • Příjmy – sportovní činnost
   • příspěvek od města, sponzorů
    • příspěvky hráčské, členské
    • dotace od ministerstva školství
    • pořádání akcí (dětský den, pořádání atraktivních zápasů), příjmy ze vstupného
  • Výdaje – sportovní činnost
   • Doprava – Za soupeři najedou naše mužstva cca 16 000km za rok. Autobusy to je minimálně 90%. Cena za dopravné cca 500 000Kč/rok (autobusy, cestovní příkazy, příspěvky na dopravné). Cena za dopravu autobusem šla za poslední roky (2,5) o 20% nahoru

 

   • startovné, vybavení týmů, rozhodčí, delegáti, odměny, stravné, trenéři, pořadatelská služba, poplatek FAČR
  • Příjmy – chod areálu
   • Příspěvek města, pronájem hřiště (UMT)
  • Výdaje – chod areálu
   • Mzdy, platba energie, údržba areálu (trávník, umt, vybavení, phm, servis technika)……

6/ Volby

Po přestávce proběhly volby do výkonného výboru FC Vrchlabí. Kandidovalo 9 členů FC Vrchlabí. Tomáš Hladík, Miroslav Hanuš, Roman Fictum, Martin Peška, Dominik Zdržálek, Kamil Zábranský, Jan Barák, Miloslav Vacovský. Valnou hromadou bylo odhlasováno, že výkonný výbor bude devítičlenný (14 hlasů pro devítičlenný výbor, 2 se zdrželi a 12 bylo proti). Noví kandidáti, kteří se ucházeli o práci ve VV představili své myšlenky týkající se zejména propagace, zviditelnění klubu FC (za K. Zábranského a M. Vacovského promluvil Jan Barák). Před samotnou volbou byli jednomyslně přijati noví členové FC Vrchlabí (kandidáti) Miloslav Vacovský a Kamil Zábranský.

Volby dopadly následovně: Tomáš Hladík 27 hlasů, Miroslav Hanuš 26 hlasů, Miloslav Vacovský 26 hlasů, Kamil Zábranský 26 hlasů, Jan Barák 25 hlasů, Luděk Vojtíšek 21 hlasů, Roman Fictum 20 hlasů, Martin Peška 20 hlasů, Dominik Zdržálek 20 hlasů. Všichni získali nadpoloviční počet hlasů a tím se stali novým výkonným výborem FC Vrchlabí, z.s.

Nový VV se neprodleně sejde (nejdéle do 14-ti dnů), zvolí Prezidenta FC a vytvoří nové organizační schéma VV.

7/ Diskuze

Vystoupil

 • Jan Sobotka, který pochválil a poděkoval FC Vrchlabí za odvedenou práci, zejména pak práci pro město (chod stadionu). Dále hovořil o výhledu města v oblasti sportu (krytý bazén, skatepark……) a podpoře státu (sportovní agentura – Milan Hnilička). Dále naznačil možnost většího příspěvku pro FC Vrchlabí.
 • Milan Dejmek navázal na slova starosty a nabádal nový VV k větší aktivitě

8/ Usnesení

 • Upřesnit a ujasnit podmínky pro týmy dospělých
 • Postupně obnovovat za pomocí města techniku nutnou k provozu (traktor, pluh, fréza…..)
 • Udržet vyrovnaný rozpočet
 • Uzavřít novou smlouvu s městem
 • Prověřit možnosti nového dodavatele elektrické energie

9/ Závěr

Předseda po bodech shrnul dění na VH a zúčastnění vzali výsledky VH na vědomí. VH skončila v 16:00 hodin.

 

 

………………………………………………..                                                                           ……………………………………………

Zapsal: L. Vojtíšek dne 22. 2. 2020                                                                                   Ověřil: Tomáš Hladík